Serc

Historie van Muiden

Muiden

In de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling was de Vecht een belangrijke handelsweg tussen Noord-Duitsland en Vlaanderen. Aan de monding(mui) vormde zich al snel een nederzetting. Utrecht was voor het jaar 1000 een belangrijk handelscentrum en Muiden leek voorbestemd om daar een even belangrijke voorhaven te worden. De geschiedenis liep uiteindelijk anders. Rond het jaar 1200 gaf Bisschop Otto II het gebied aan zijn leenman Gijsbrecht van Aemstel. Muiden lag in het gebied dat deel uitmaakte van het bezit van de Sint Maartenskerk in Utrecht. Muiden was vaak het strijdtoneel van de ruzies tussen de graven van Holland en van Gelre. Dit ging ten koste van de gebieden langs de Vecht. De heer van Aemstel en de bisschop van Utrecht verklaarden elkaar de oorlog. Graaf Floris V was de aartsvijand van Van Aemstel en door zijn toedoen won de bisschop de strijd. Graaf Floris V kreeg toen als beloning onroerend goed waartoe ook Muiden behoorde. Men denkt dat Floris V het Muiderslot heeft gebouwd. Ook toen Graaf Floris V bij Hakkelaarsbrug werd vermoord bleef het gebied eigendom van de graven van Holland. Economisch was de schade onherstelbaar groot en het van eigenaar wisselen is men nooit te boven gekomen. De ombouw tot vesting met als hoofddoel Amsterdam te beschermen maakte dat Muiden niet meer belangrijk was als voorhaven van Utrecht.

Muiden deel 2

Omstreeks 1500 woonden er niet meer dan zo'n 600 mensen in Muiden. Ze waren allen behoeftig en vonden hun broodwinning hoofdzakelijk in vissen. Vooral aal. Verder hielden ze een paar koeien en maakten biezen matten. Muiden was zo klein dat, toen er in 1611 brand was geweest, die alle houten huizen had verwoest, de gemeenschap Fl 4000,- van Amsterdam moest lenen om het ergste leed te sussen. Na 1600 bloeide Muiden op ten gevolge van de vaart op vreemde werelddelen. Enkele bedrijven vestigden zich er zoals zoutziederijen en een Amsterdamse brandenwijnstokerij. Het zout werd vervoerd naar de Oost-zeelanden en het Amsterdamse bedrijf vond het goede Vechtwater beter dan het brakke grachtenwater als grondstof.

Bedrijvigheid in het historische Muiden

In 1621 was daar de eerste scheepswerf. Spoedig volgden er nog een paar. De vraag naar schepen kwam pas goed op gang toen er de Eerste Engelse Zeeoorlog kwam. Er kwam een lijnbaan voor het touw en een taanderij. Gevolgd door een zeepziederij, een korenmolen, een kalkbranderij en een glasblazerij. Allemaal klein opgezette bedrijven. Er werd graag zaken gedaan met Deense veekopers. Muiden was door hen gekozen als losplaats voor hun ossen die op de Ossenmarkt werden verhandeld. De Muider- en Naardertrekvaart zijn van 1640. Door het ontbreken van de sluis was er geen verbinding met de Vecht. Goederen werden dus door sjouwers overgeladen. Veel straatnamen in de tegenwoordige nieuwbouwwijken zijn ontleend aan de bekendste bedrijven van die tijd. Het Hert en Nooit Gedacht waren de namen van de scheepswerven van toen. De Spiering is afkomstig van de korenmolen uit ca 1800. In 1702 werd de kruitmolen gebouwd. ( zie elders op deze pagina). Tussen 1815 en 1840 waren er veel landverhuizers die Muiden hadden gekozen voor hun emigratie naar Amerika. Niet alleen Nederlanders, maar ook Duitsers en Zwitsers.

"Moderne" tijd in Muiden

Trad in 1880 in. Toen werd de aanleg van de Gooise Tram door Muiden gerealiseerd. Ook tijdens de Tweede wereldoorlog is deze in bedrijf gebleven. In 1894 werd door het gereedkomen van het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht als verkeersader overbodig. Dat betekende voor veel Muidenaren dat ze naar Amsterdam moesten om te werken. De stoomtram maakte het vervoer erheen makkelijker. Nog eenmaal werd het stil door de bouw van een noodbrug in 1927, kwam de verkeersstroom niet meer door de smalle Naarder- en Sluisstraat en hoefde niet meer over de Vechtbrug waar tol werd geheven. De noodbrug lag iets ten zuiden van de tegenwoordige Rijksweg. De tol werd verlegd naar de nieuwe brug tot deze in 1929 helemaal werd afgeschaft.

 

Het beeld van Muiden is in de laatste decennia, net als overal, in snel tempo gewijzigd. Uitbreidingen buiten de oude kern en de komst van de watersporten en alles wat daarmee samenhangt heeft zijn stempel gedrukt.